Misija

Įgyvendinti specialiųjų ugdymosi poreikių  vaikų ir jaunuolių ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo programą, formuoti įgūdžius, būtinus tolimesniam gyvenimui ir integracijai į visuomenę.

Vizija

Atvira kaitai, saugi, humaniška, demokratiška mokykla, užtikrinanti kokybišką didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą.

Tikslas

Sudaryti ir užtikrinti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

Vertybės

Atsakomybė ir pareigingumas

Pagarba visiems ir kiekvienam

Asmeninės pažangos siekis

Kūrybiškumas ir veiklumas

Uždaviniai

 • Pamokos veiksmingumo didinimas, orientuojantis į individualią kiekvieno mokinio pažangą, taikant daugiau įvairovės ugdyme.

 • Atskleisti individualius gebėjimus per saviraišką.

 • Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius.

 • Plėtoti  efektyvias ir rezultatyvias bendradarbiavimo formas su tėvais ir globėjais ir socialiniais partneriais.

 • Stiprinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesionalumą ir komandinį darbą, naudojant inovatyvias technologijas.

                  Stiprybės:

 • Mokykla atvira pokyčiams.

 • Nedidelė mokyklos bendruomenė - pastebimas kiekvienas ugdytinis, sudaromos galimybės savarankiškumo ugdymui.

 • Darbuotojų kolektyvo stabilumas ir brandumas.

 • Dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai.

 • Sukurta šiuolaikiška moderni ugdymo bazė  ir saugi, sveika ugdymosi aplinka mokykloje.

 • Pasitenkinimą, teigiamas emocijas teikia technologijų pamokų  ir mokinių popamokinės veiklos pasiekimai.

 • Saugios, sveikos mokinių gyvenimo, maitinimo ir laisvalaikio užimtumo sąlygos mokyklos bendrabutyje.

 

                 Silpnybės:

 • Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija.

 • Dalies mokinių nepakankamas elgesio normų, vertybių, principų laikymasis.

 • Mokykloje neteikiamos psichologo paslaugos mokiniams.

 • Mokykla neturi sportinės bazės (mokyklos stadiono)

 • Neišspręsta mokinių judėjimo problema tarp mokyklos ir bendrabučio.

 • Neaptvertos mokyklos ir mokyklos bendrabučio teritorijos tvoromis, neužtikrintas mokinių ir pastatų saugumas.

 

     Galimybės

 • Sudaryta galimybė gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, didinti mokinių mokymosi motyvaciją.

 • Vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdymo(si) galimybių plėtra.

 • Tęstinis mokinių ugdymas socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

 • Efektyvus informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo (si) procese.

 • Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) aktyvinimas.

 • Pagalbos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, plėtojimas.

     Grėsmės:

 • Sumažėjus mokinių skaičiui mokykloje, didėja jungtinių klasių komplektų skaičius – ugdymo procesas taps sudėtingesnis.

 • Į mokyklą nukreipiami mokytis mažai motyvuoti ir rimtų elgesio problemų turintys mokiniai.

 • Socialiai remtinų šeimų ir socialiai apleistų vaikų skaičiaus didėjimas.

 • Įvairių kvaišalų vartojimo grėsmė ir pasekmės.

 • Švietimo sistemos nepastovumas, nuolatinė įstatymų kaita.

 • Neaiški specialiųjų mokyklų ateitis, todėl mokykla nėra tikra dėl savo perspektyvų.