top of page

Misija

Įgyvendinti specialiųjų ugdymosi poreikių  vaikų ir jaunuolių ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas, socialinių įgūdžių ugdymo programą, formuoti įgūdžius, būtinus tolimesniam gyvenimui ir integracijai į visuomenę.

Vizija

Atvira kaitai, saugi, humaniška, demokratiška mokykla, užtikrinanti kokybišką didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą.

Tikslas

Sudaryti ir užtikrinti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

Vertybės

Atsakomybė ir pareigingumas

Pagarba visiems ir kiekvienam

Asmeninės pažangos siekis

Kūrybiškumas ir veiklumas

Uždaviniai

 • Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso planavimą.

 • Ugdyti SUP mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tobulinti pamokos kokybę.

 • Plėtoti mokinių saviraiškos galimybes, padėti atsiskleisti jų gebėjimams.

 • Stiprinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesionalumą ir komandinį darbą.

                  Stiprybės:

 • Mokykla atvira pokyčiams.

 • Nedidelė mokyklos bendruomenė - pastebimas kiekvienas ugdytinis, sudaromos galimybės savarankiškumo ugdymui.

 • Darbuotojų kolektyvo stabilumas ir brandumas.

 • Dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai.

 • Sukurta šiuolaikiška ugdymo bazė  ir saugi, sveika ugdymosi aplinka mokykloje.

 • Pasitenkinimą, teigiamas emocijas teikia mokinių popamokinės veiklos pasiekimai.

 • Saugios, sveikos mokinių gyvenimo, maitinimo ir laisvalaikio užimtumo sąlygos mokyklos bendrabutyje.

 

                 Silpnybės:

 • Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija.

 • Dalies mokinių nepakankamas elgesio normų, vertybių, principų laikymasis.

 • Mokykloje neteikiamos psichologo paslaugos mokiniams.

 • Mokykla neturi lauko sportinės bazės (mokyklos stadiono)

 • Neišspręsta mokinių judėjimo problema tarp mokyklos ir bendrabučio.

 

     Galimybės

 • Sudaryta galimybė gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, didinti mokinių mokymosi motyvaciją.

 • Vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdymo(si) galimybių plėtra.

 • Tęstinis mokinių ugdymas socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

 • Efektyvus informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo (si) procese.

 • Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) aktyvinimas.

 • Pagalbos šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, plėtojimas.

     Grėsmės:

 • Dėl mažo mokinių skaičiaus mokykloje, ugdymas organizuojamas jungtinėse klasėse.

 • Į mokyklą nukreipiami mokytis mažai motyvuoti ir rimtų elgesio problemų turintys mokiniai.

 • Įvairių kvaišalų vartojimo grėsmė ir pasekmės.

 • Neaiški specialiųjų mokyklų ateitis, todėl mokykla nėra tikra dėl savo perspektyvų.

 

bottom of page