top of page

       2022-2023 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų, socialinių įgūdžių ugdymo programos ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

 

         Lavinamųjų klasių mokiniams parengtos individualios ugdymo programos, 41,7 proc. mokinių ugdomi specialiosiose klasėse, 20,8 proc. mokinių ugdomi lavinamojoje klasėje ir 37,5 proc. ugdomi socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Mokiniams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti ugdymosi procese, ugdyti savo individualius gebėjimus pamokose ir popamokinėje veikloje, rengtis savarankškam gyvenimui ir socialinei veiklai.

           Mokykloje veikia 4 neformaliojo ugdymo būreliai: meninio ugdymo „Diksnys“ ir „Dainorėliai“, sporto „Judėk ir tobulėk“ ir informacinių technologijų „Kompiuterių pasaulyje“. Juose aktyviai dalyvauja 58,3 proc. mokinių.

            Mokykloje ugdymas organizuojamas remiantis kiekvieno mokinio prigimtinėmis galiomis, mokytojo ir mokinio bendradarbiavimu. Bendrieji ugdymo planai nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turinio formavimui ir reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. Mokyklai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą. Rengiami dalykų teminiai planai, užtikrinamas individualių programų įgyvendinimas, vykdoma priežiūra. Pedagoginės veiklos stebėjimas nukreiptas į savianalizę, skatinamas pedagogų sutelktumas, dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės sėkmės. Ugdymo tikslu tampa ne žinios, o gebėjimas įgytas žinias taikyti savarankiškame gyvenime.

           Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir globėjais, siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi ir ugdymosi pažangos, stiprinant jo sveikatą, socialumą ir brandą.  Bendradarbiavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) vyksta mokyklos nustatyta tvarka.

Pirmadienio pamokų laikas
 1. Pamoka 10.30-11.10
 2. Pamoka 11.20-12.00
 3. Pamoka 12.10-12.50
 4. Pamoka 13.00-13.40
 5. Pamoka 13.50-14.30

 

Antradienio - ketvirtadienio pamokų laikas

 1. Pamoka 8.00-8.40
 2. Pamoka 8.50-9.30
 3. Pamoka 9.45-10.25
 4. Pamoka 10.45-11.25
 5. Pamoka 11.40-12.20
 6. Pamoka 12.35-13.15

 

Penktadienio pamokų laikas: 

 1. Pamoka 8.00-8.40 

 2. Pamoka 8.50-9.30 

 3. Pamoka 9.40-10.20 

 4. Pamoka 10.30-11.10

 5. Pamoka 11.20-12.00 

Ugdymo  planas 2022-2023 m.m.

Veiklos planas 2022-2023 m. m.

Strateginis veiklos planas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
 

Ugdymo organizavimas:

2022-2023 mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

                           I pusmetis                II pusmetis

Prasideda             2022-09-01              2023-02-01

Baigiasi                2023-01-31              2023-06-08 (1-4 klasių mokiniams)

                                                          2023-06-16 (5-10 kl. ir SĮUK mokiniams)

Mokinių atostogų trukmė:

                         Atostogos

Rudens

Prasideda        2022-10-31

Baigiasi           2022-11-04                               

 

Žiemos (Kalėdų)

Prasideda     2022-12-27    

Baigiasi        2023-01-06

Žiemos 

Prasideda     2023-02-13

Baigiasi        2023-02-17                     

 

Pavasario (Velykų)

Prasideda     2023-04-11                                 

Baigiasi        2023-04-14

 

Vasaros:

1-4 klasės               2023-06-09        2023-08-31

5-10 klasės, SĮUK    2023-06-19        2023-08-31

 

bottom of page